Partnerstwo

Promotor:

Politechnika Warszawska, PL

Wydział Inżynierii Lądowej powstał w 1915 roku jako jeden z trzech najstarszych wydziałów uczelni, ale jego tradycje sięgają początków XIX wieku. Obecnie mieści się we własnym gmachu przy al. Armii Ludowej 16, gdzie znajduje się większość sal wykładowych oraz laboratoriów dydaktycznych i badawczych. W ostatnich latach Wydział przyjmuje rocznie około 300 studentów na studia stacjonarne i taką samą liczbę osób na studia niestacjonarne. Ogólna liczba studentów na początku roku akademickiego wynosiła około 2500.

Wydział Inżynierii Lądowej oferuje studentom trzy specjalności: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, Inżynieria Komunikacyjna oraz Inżynieria Produkcji Budowlanej. W ramachspecjalizacji dodatkowo oferowane są następujące kursy dyplomowe: Teoria Konstrukcji oraz Mosty i Budowle Podziemne. Od RA 2008/9 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia jest także dostępna specjalność Budownictwo Energooszczędne.

Wydział zatrudnia ponad 150 pracowników na etatach naukowo-dydaktycznych w tym ponad 20 profesorów (z czego większość z tytułem naukowym), a także adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego oraz adiunktów ze stopniem doktora. Kadrę Wydziału tworzy ponadto grupa ponad 80 osób personelu techniczno-administracyjnego.

Wydział składa się z następujących jednostek organizacyjnych: Instytutu Dróg i Mostów oraz Instytutu Inżynierii Budowlanej.

 

Partnerzy:

Technische Universität Darmstadt, DE

Instytut Technologii i Zarządzania w Budownictwie jest wiodącym instytutem na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Technische Universität Darmstadt (Politechnika w Darmstadt). Jego personel składa się z jednego profesora zwyczajnego (prof Motzko), jednego wykładowcy (dr Klingenberger), trzech profesorów nadzwyczajnych oraz 15 asystentów naukowych. Główne obszary badań to: Symulacje i Kontroling (symulacja w czasie rzeczywistym, monitorowanie i kontrolowanie prac budowlanych; Zarządzanie łańcuchem dostaw); Organizacja w budownictwie (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Budownictwie, alokacja ryzyka projektu w kontraktach budowlanych); Process Engineering (Automatyka w technologii budowlanej, Beton architektoniczny, technologia deskowania); Nieruchomości i Facility Management.

 

Universitet w Ferrarze (UNIFE) jest uniwersytetem publicznym, którego misją jest zapewnienie doskonałej edukacji podyplomowej i podyplomowej, a także naukowców. UNIFE ma na celu promowanie badań przemysłowych i transferu technologii, poprzez swój Technopole w ramach Sieci Wysokich Specjalizacji Emilia-Romagna (www.regione.emiliaromagna.it/en/researchand-innovation/emilia-romagna-high-technology-network), promowanie specjalizacji umiejętności, zachęcanie i wspieranie rozwoju inicjatyw w zakresie szkolnictwa wyższego i rozwoju zasobów ludzkich. Lokalne partnerstwo Uniwersytetu w Ferrarze obejmuje TekneHub (www.tecnopolo.fe.it/?lang=en), które jest jednym z czterech laboratoriów Tecnopole of Ferrara, w ramach Clust-ER BUILD (www.retealtatecnologia.it/en /cluster), jednej z pierwszych siedmiu regionalnych sieci publiczno-prywatnych we Włoszech skoncentrowanych na wspieraniu innowacji, badań przemysłowych i transferu technologii. Klastry-ER są stowarzyszeniami organów publicznych i prywatnych: firm, ośrodków badawczych i instytucji szkoleniowych, które dzielą się umiejętnościami, pomysłami i zasobami w celu wspierania konkurencyjności systemu przemysłowego TekneHub działa w głównej dziedzinie zaawansowanych technik i zintegrowanych technologii cyfrowych na potrzeby renowacji i renowacja, innowacyjne technologie diagnostyki i konserwacji, zarządzanie i waloryzacja dziedzictwa kulturowego oraz procedury ICT w celu oceny i zachowania istniejącego dziedzictwa budowlanego.

 

Reykjavik University, IS

Uniwersytet w Rejkiawiku (RU) zajmuje się badaniami oraz nauczaniem w dziedzinach związanych z naukami ścisłymi, inżynierskimi, komputerowymi, ekonomicznymi oraz prawnymi. Jest to czołowy uniwersytet Islandii.

 

Gebze Technical University, TR

Politechnika Gebze (GTU) została utworzona na fundamencie i doświadczeniu Gebze Institute of Technology (GIT) na mocy dekretu Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji z dnia 4 listopada 2014 r., obejmującego i obejmującego 22-letnie dziedzictwo GIT. Dzięki swojej infrastrukturze, możliwościom i kadrze akademickiej GTU jest jednym z młodych, ale doświadczonych uniwersytetów w Turcji, który ma stać się najważniejszym ośrodkiem naukowym w kraju.

 

 

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa, PL

PSMB powołano we współpracy z The Association of European Building Surveyors and Construction Experts (AEEBC) oraz The Chartered Institute of Building (CIOB) – międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi podmioty i instytucje państw europejskich, w celu kształcenia i certyfikacji kwalifikacji menedżerskich kadr budownictwa.
PSMB działa na zasadzie non profit nie korzystając z żadnych preferencji, ani ustawowego nakazu przynależności do określonych organizacji zawodowych.
Merytoryczne podstawy działalności Stowarzyszenia opracowano i sformułowano przy wsparciu środków unijnych, w celu wyrównania kwalifikacji polskich menedżerów budownictwa do standardów europejskich oraz przygotowania ich do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku międzynarodowym.
Główne cele i zadania PSMB:

 • Wspomaganie inżynierów w uzyskaniu kwalifikacji menedżerskich, niezbędnych do działalności gospodarczej w budownictwie.
 • Pomoc w rozpoznaniu kompetencji menedżerskich na rynku Unii Europejskiej.
 • Integracja działalności menedżerskiej w budownictwie.
 • Współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń.
 • Reprezentowanie stanowiska polskich menedżerów oraz interesu przedsiębiorstw budowlanych, wobec administracji państwa z uwzględnieniem powstających aktów prawnych.
 • Promowanie zabezpieczeń sfery publicznej od niepewnych i nieprofesjonalnych praktyk i zachowań w budownictwie.
 • Weryfikacja – uzyskanych w działalności gospodarczej – kwalifikacji menedżerskich inżynierów, w celu zakwalifikowania ich do odpowiedniej specjalności zawodowej.
 • Certyfikacja oraz nadawanie określonej kategorii (stopnia) członkostwa w Stowarzyszeniu.
 • Tworzenie merytorycznych i formalnych podstaw uznawania kwalifikacji menedżerskich w Unii Europejskiej.
 • Ułatwianie poszerzania kwalifikacji i zwiększania menedżerskich umiejętności w budownictwie (m.in. poprzez uruchomienie menedżerskich studiów uzupełniających dla absolwentów wyższych uczelni technicznych).
 • Przyjęcie, ocena i weryfikacja wniosków kandydatów ubiegających się o status Europejskiego Eksperta Budowlanego, zgodnie z wymogami oraz standardami AEEBC.
 • Ponoszenie odpowiedzialności za ocenę rekomendowanych kandydatów, dopuszczonych do II etapu kwalifikacji na szczeblu europejskim.

 

Korporacja RADEX S.A., PL

półka pełni rolę:

 • koordynatora przedsięwzięć z przygotowaniem inwestycji budowlanych,
 • inwestora zastępczegp dla wyjątkowo skomplikowanych, dużych projektów inwestycyjnych,
 • organizatora finansowania dużych przedsięwzięć inwestycyjnych.

W swojej działalności współpracuje z czołowymi polskimi oraz europejskimi deweloperami, koncernami budowlanymi, bankami oraz funduszami inwestycyjnymi, specjalizując się w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi.

Za swoje osiągnięcia Korporacja Radex S.A. została wyróżniona wieloma odznaczeniami w tym m.in.:

 • Medalem PAN im. T. Kotarbińskiego
 • Złotą Odznaką “Zasłużony dla Budownictwa”
 • Medalem Europejskim
 • Europejskim Certyfikatem “Rzetelni w Biznesie”

tytułami:

 • “Budowa Roku” i “Proces Inwestycyjny Roku”
 • “Pracodawca Roku w Budownictwie”
 • “Ambasador Polskiej Gospodarki”
 • “Lider Zrównoważonego Rozwoju”

oraz godłami:

 • Teraz Polska za zarządzanie procesem inwestycyjnym oraz wynajem powierzchni użytkowych
 • Quality International w kategoriach: zarządzanie najwyższej jakości oraz usługi najwyższej jakości

Korporacja Radex S.A. oprócz autorskiego know-how stosuje zintegrowany system zarządzania, certyfikowany na zgodność z normami: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 oraz ISO 27001.

Niezależnie od strefy inwestycyjnej Korporacja Radex S.A. prowadzi działalność w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnej, tworzących Korporacja Radex Business Park w Warszawie – centrum biznesowe, którego jest właścicielem i operatorem.

Jest także współzałożycielem i koordynatorem Klastra Przemysłowego COP.