O projekcie

Program Erasmus+

KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education

Numer projektu:

2022-1-PL01-KA220-HED-000087357

01.12.2022– 31.05.2025

 

PROMOTER:

Politechnika Warszawska, PL

PARTNERS:

Technische Universität Darmstadt, DE

University of Ferrara, IT

Gebze Technical University, TR

Reykjavik University, IS

Polish Association of Building Managers, PL

Korporacja RADEX S.A., PL

 

 

STRESZCZENIE:

Projekt odnosi się do priorytetów związanych z sektorem kształcenia i szkoleń zawodowych, zakłada on poprawę szkoleń i materiałów dydaktycznych w dziedzinie zarządzania w budownictwie. Projekt odnosi się także do priorytetów horyzontalnych poprzez uproszczenie systemu rozpoznawania kwalifikacji zawodowych menedżerów budowlanych

Poprawa systemu edukacji personelu sektora budowlanego jest kluczowa, aby budownictwo mogło być zrównoważone oraz efektywne. Ze względu na rozwarstwienie ekonomiczne w UE istnieje zjawisko migracji inżynierów i menedżerów budowlanych w obrębie UE. Należy zapewnić im zunifikowany system kwalifikacji, rozpoznawania i certyfikacji umiejętności na terenie całej Unii.

Projekt zakłada powstanie siedmiu nowych podręczników Biblioteki Menedżera Budowlanego. Podręczniki powstaną w kilku językach co pozwoli na wprowadzenie ich w wielu krajach oraz do systemów ECVET.

CELE:

 • Rozwój kwalifikacji menedżerskich oraz wiedzy inżynierów i urzędników w celu lepszego wykorzystania funduszy unijnych, jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy i rozwój dialogu społecznego;
 • Promocja rozpoznawalności kwalifikacji poprzez utworzenie nowego narzędzia, które pozwala na prezentowanie, porównywanie, oraz certyfikowanie kwalifikacji menedżerskich inżynierów budowlanych;
 • Nowo powstałe podręczniki pozwolą na utworzenie nowych szkoleń zawodowych (formal and informal learning), które uzupełnią wiedzę techniczną inżynierów budowlanych o umiejętności potrzebne w prowadzeniu działalności na europejskim rynku budowlano-inwestycyjnym;
 • Wymiana najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania (w ramach tematów opisanych w podręcznikach) pomiędzy krajami Partnerstwa Strategicznego, oraz prezentacja doświadczenia na poziomie Unii Europejskiej;
 • Poprawa oferty kształceń zawodowych i szkoleń, podręczniki mogą zostać wykorzystane w kursach związanych z kształceniem ustawicznym, studiach podyplomowych na uczelniach wchodzących w skład Partnerstwa, oraz do samodzielnej nauki.

ZAPOTRZEBOWANIE NA PROJEKT:

 • Potrzeba ciągłego podnoszenia kwalifikacji inżynierów i menedżerów na rynku UE;
 • Konieczność wprowadzenia i używania wspólnych zasad rozpoznawania kwalifikacji, pozwoli to na większą mobilność na rynku UE. AEEBC utworzyło już tytuł Europejskiego Eksperta Budowlanego – European Building Expert (EurBE), który uzyskuje się na podstawie oceny przeprowadzanej między innymi w oparciu o wiedzę zawartą w Bibliotece Menedżera Budowlanego;
 • Umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy krajami partnerskimi, w celu dostosowania procesu edukacji do wymagań rynku UE.

PROJEKT POZYTYWNIE WPŁYNIE NA:

 • poprawę wielokulturowej wymiany najlepszych praktyk i wiedzy pomiędzy krajami partnerskimi, a w późniejszym terminie również innymi krajami UE;
 • zwiększenie rozpoznawalności regulacji prawnych w zakresie odpowiednich zagadnień menedżerskich prezentowanych w podręcznikach, na poziomie UE oraz w szczególności na poziomie krajów partnerstwa;
 • wzmocnienie rozpoznawalności i uznawania umiejętności menedżerskich w branży budowlanej UE.

PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU:

WP3 – rezultaty nauczania – szczegółowe spisy treści opracowywanych podręczników

Podręczniki:

M33: DESIGN AND EXECUTION OF FACADES FOR CONSTRUCTION MANAGERS
Efficient and safe execution of facades at EU market

M34: DIGITAL TWIN IN CONSTRUCTION
Modern tools for construction managers

M35: URBAN MINING IN CONSTRUCTION
Recycling in construction

M36: ENVIRONMENTAL IMPACTS OF EARTHQUAKES AND MINING FOR CONSTRUCTIONS MANAGERS
Ground, foundations and building safety

M37: LOGISTICS IN CONSTRUCTION
Safe and efficient site and transport in construction

M38: GREEN TECHNOLOGY FOR CONSTRUCTION MANAGERS
Green construction state of the art

M39: TALENT MANAGEMENT AND FUTURE COMPETENCES OF CONSTRUCTION MANAGERS
Human resource management issues